Your Cart

Paskambinkite mums: +370 655 36062

     

Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje UAB Acoris taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui
  (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su UAB Acoris
  taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame
  nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas
  sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu
  – pardavimu susijusios nuostatos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles,
  atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar
  papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo metu ir, norėdamas
  apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas
  Taisykles.
  1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-
  ių) instrukcija (-jos), Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti
  pateikiama (-mos) tik Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio
  pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą į šią informaciją užsakytos (-ų) prekės (-ių)
  paruošimo metu.
  1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra
  apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba
  rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis
turi teisę pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

 1. Asmens duomenų apsauga
  2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir
  slaptažodį;
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
  2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytais
  būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių
  užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių
  pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei gali nurodyti savo lytį ir
  amžių.
  2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens
  duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ,
  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens
  duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio
  pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems
  prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
  2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų
  pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais
  elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie
  būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės
  rinkodaros tikslu, turi įeiti į skyrių „Mano duomenys“, nuimti varnelę prie

teiginio „Naujienos el. paštu“ ir paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Pirkėjas, nepageidaujantis,
kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai
Pardavėją Taisyklių 2.1.1. punkte numatyta tvarka.
2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir
paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje , Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės
rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad
nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus
Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu
įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems
asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:
2.7.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su
savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie
jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami
ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
2.7.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus
saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
2.7.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
2.8. Remiantis Taisyklių 9.3.3. ir 9.4.3. punktais, Pardavėjo ar Lietuvos pašto darbuotojui
pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo
duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
2.9. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių
paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys

būtų perduodami atitinkamam partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo
tikslu.
2.10. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės paslaugos,
Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją
Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui,
informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės
lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją
(slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi
teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje
(įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos jam gali būti
neprieinamos. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje)
būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo
interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją internetinėje parduotuvėje
nurodytais kontaktais.
2.11. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi
pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui
tiesiogiai adresu Raudondvario pl 106, Kaunas, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu
šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@acoris.lt iš
Taisyklių 2.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo
prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui
raštišką atsakymą .
2.12. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų
apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis
paslaugomis.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas,
išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą
„Apmokėti“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra
registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose
  Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su
  internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant
  pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo
  dienas nuo daikto pristatymo/ atsiėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
  4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro
  2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų
  teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
  4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė
  nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir
  vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-
  pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti
  Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4.2.
  punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena
  iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4 punkte numatytų reikalavimų,
  Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.
 2. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo
duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie
tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis
privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų
sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos
teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės
  6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y.
  minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis
  matomas peržiūrint prekių krepšelį.
  6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar
  pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar
  sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti
  Pirkėjo registraciją.
  6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti
  internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas,
  pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už
  prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.4. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais
  pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos
  informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas

tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš
anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su
Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis
  sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis
  paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę
  informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir
  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių
  skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės,
  įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui
  atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja
  grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis
  apmokėjimas.
  7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte
  numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10
  (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 2. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  8.2.1. Užpildykitę užsakymą prie žingsnio „mokėjimo būdas”, pasirinkite „Mokėjimas pagal
  Mokejimai.lt”. Pasirinkite banką, kuriuo norite atsiskaityti ir Jūs būsite nukreipti į puslapį
  Mokejimai.lt su išsamia informacija apie pirkimą. Patvirtinus užsakymą jums reikės

prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir apmokėti užsakymą. Apmokėjus užsakymą Jūs
būsite grąžinti į internetinės parduotuvės puslapį.
8.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už
prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2. ir 8.2.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais,
Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4.
punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti
prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM
sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos
elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina skiltyje „Mano
sąskaitos“. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau
kaip iki prekių perdavimo jam momento. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano
sąskaitos“ jis mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių
kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai, administravimo mokestis, nurodytas
Taisyklių 8.6. punkte, ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais
būtini pateikti duomenys.
8.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį
patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius
rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida,
papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui
tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį,

turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su
pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

 1. Prekių pristatymas
  9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti
  Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto
  skyrių ar Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
  9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
  9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti
  tikslią prekių pristatymo vietą.
  9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o
  prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas
  neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių
  pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo
  paslauga:
  9.4.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančių
  adresu Raudondvario pl 106, Kaunas
  9.4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
  9.4.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas
  nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
  9.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo
  pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti
  galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo
  pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais
terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje
nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu
Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo
Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant
susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo
kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu
atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo
dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad
siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas
priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių,
kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos
pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os)
ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos
perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos
formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų,
Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių
pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos
neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriuje „Pristatymo
sąlygos“.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės
esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva,
forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo
naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų
kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių
aprašymuose.
10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam
tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui
taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo
naudoti termino pabaigos.

 1. Atsakomybė
  11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei
  Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius
  padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems
  asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie
  internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį
  asmenį laiko Pirkėju.
  11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla
  dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,
  nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų,
organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar
vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims
neatstovauja.
11.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako,
tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
11.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.
  12.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat
  jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti panaudojimo atsiskaitant už
  prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, panaudojimo
  atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų
  atlikimo momento.
 2. Apsikeitimas informacija
  13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo
  pateiktu elektroninio pašto adresu.
  13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės
  skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 3. Baigiamosios nuostatos
  14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus
  susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.