„Inočekiai“

„Inočekiai“ – inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems juridiniams asmenims

Finansavimo tikslas- Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis

Pareiškėjai– Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Paslaugų teikėjai– Rekomendacinis mokslo ir studijų institucijų sąrašas skelbiamas interneto svetainėse www.e-mokslovartai.lt  ir www.mita.lt. Paslaugas gali teikti ir sąraše nesančios mokslo ir studijų institucijos.

Partneriai negalimi, tęstinė projektų atranka.

Parametras Pradedantis inovatorius Brandus inovatorius
Veiklos trukmė Iki 1 metų Virš 1 metų
Pajamos Virš 3000 Eur Virš 10 000 Eur
Čekis galimybių studijoms, max

Mažai įmonei kompensacija,

Vidutinė įmonei kompensacija,

Didelei įmonei kompensacija,

Projekto trukmė, iki

7 305 Eur

70 %

60 %

50 %

12 mėn

 

26 722 Eur

70 %

60 %

50 %

12 mėn

 

Čekis Mokslinių tyrimo veikloms

Mažai įmonei kompensacija,

Vidutinė įmonei kompensacija,

Didelei įmonei kompensacija,

Projekto trukmė, iki

12 801 Eur

70 %

60 %

50 %

24 mėn

 

46 826 Eur

70 %

60 %

50 %

24 mėn

 

Čekis Eksperimentinės plėtros veikloms

Mažai įmonei kompensacija,

Vidutinė įmonei kompensacija,

Didelei įmonei kompensacija,

Projekto trukmė, iki

20 225 Eur

45 %

35 %

25 %

24 mėn

73 984 Eur

45 %

35 %

25 %

24 mėn

Jeigu projektu vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, fiksuotosios sumos atitinkamai pagal pareiškėjus ir veiklas yra sumuojamos. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

Atsiskaitymo tvarka:

  • įgyvendinančiajai institucijai per 30 dienų nuo rezultato pasiekimo pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai, t. y. paslaugų perdavimo–priėmimo aktai kartu su technine galimybių studija arba jos nuorašu, arba sukurto prototipo nuotrauka, arba bandymų protokolais (kopijomis), arba moksline ataskaita, arba jos nuorašu.
  • Projekto vykdytojas suteikusiai paslaugą mokslo ir studijų institucijai apmoka 100 proc. paslaugos suteikimo išlaidų. Laikantis visų įsipareigojimų pagal dotacijos sutartį, pareiškėjui yra kompensuojama patirtų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kaip nurodyta Aprašo lentelėje ir Aprašo 38 punkte.

Veiklų reikalavimai:

Techninė galimybių studija – atitinka galimybių studijos sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 87 punkte.

Eksperimentinė plėtraatitinka bandomosios taikomosios veiklos sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 86 punkte.

Moksliniai tyrimai – atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 punkte.

Nustatant, ar projekte numatyta veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, ir 2015 metų „Frascati“ vadovu („Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, „Frascati“ vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015).

Brandiems inovatoriams būtina pateikti Lietuvos statistikos departamentui teiktos paskutinių 3 metų iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba laiko nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopiją (-as) arba dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo Lietuvos statistikos departamentui) faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą Lietuvos statistikos departamentui, kopiją (-os) arba pareiškėjo sutikimą dėl įgyvendinančiosios institucijos kreipimosi į Lietuvos statistiko departamentą dėl patirtų MTEP išlaidų ataskaitos gavimo(taikoma, jei pareiškėjas yra brandusis inovatorius);